<<Ավ. Իսահակյանի անվան ԿԳ>> ՀՈԱԿ-ի կադրերի և ընդհանուր բաժին


   • Կազմում և վարում է աշխատողների անձնական գործերը, ապահովում դրանց արխիվացումը,
   • ապահովում է աշխատանքային պայմանագրերի կնքումը, գրանցամատյանի վարումը և պահպանումը,
   • ապահովում է աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքների, քաղվածքների տրամադրումը,
   • կազմակերպում է աշխատակազմի փաստաթղթաշրջանառությունը, մեթոդական և գործնական օգնություն է ցույց տալիս կառուցվածքային ստորաբաժանումներին՝ ընթացիկ գործավարության և արխիվ հանձնման ենթակա փաստաթղթերի հետ տարվող աշխատանքներում
   • վարում է ամբողջ համակարգի փաստաթղթային գործավարությունը (գրությունների առաքում, ստացում, համապատասխան գրանցում):

Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված © են